NVO Aktiv je 29. marta održao panel diskusiju na temu izazova i prepreka sa kojima se susreću nevećinske zajednice na Kosovu.

Caleb Vaugh, šef Odseka za praktične politike u Aktivu, predstavio je ključne nalaze izveštaja: “Status manjinskih prava na Kosovu – izazovi i prepreke.”  Napomenuo je najznačajnije izazove pri povratku raseljenih, otežanom pristupu institucijama, izraženom “tihom odlasku”, nepoštovanju prava na upotrebu jezika i nižoj zastupljenosti zajednica u javnoj administraciji na Kosovu. Što se tiče prava na upotrebu jezika, Vaugh je dodao da su prema kosovskom zakonodavstvu srpski i albanski ravnopravni , ali da u praksi to nije tako.

Ardian Arifaj, politički savetnik predsednika Kosova, izjavio je da se termin “manjine” ne koristi u kosovskim institucijama i da je prikladnije da se umesto toga koristi termin “zajednice”. Pomenuo je inicijativu za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje za koju veruje da će biti podržana od strane medija, zajednica i verskih predstavnika. Smatra da je neophodno sprovesti sve sporazume predviđene Briselskim sporazumom i da bi se njihovo sprovođenje odrazilo na pozitivne međuetničke odnose.

Izvršni direktor Foruma za razvoj i multietničku saradnju, Dejan Radivojević, je dodao da je srpska zajednica zbunjena trenutnim  dešavanjima i procesom dijaloga. Smatra sa postoji nedostatak dovoljne zastupljenosti srpske zajednice koja se reflektuje na svim nivoima. On primećuje da postoje određene organizacije koje se bave pitanjima srpske zajednice, ali ne postoji dovoljan politički pritisak da se ti problem reše.

Darko Dimitrijević, novinar, izjavio je da su kapaciteti Savetodavnog veća za zajednice ograničeni, uključujući kapacitete njegovog sekretarijata, kao i da je alocirani budžet za Veće nedovoljan. Kada su u pitanju imovinska prava, naglasio je da je najgora situacija u regionu Peći. Što se tiče zastupljenosti Srba u Kosovskoj policiji u ovom gradu, on je naveo da su zaposlena samo dvojica. To ne odražava etničku zastupljenost i dovodi do nedostatka kredibiliteta institucija – zaključio je Dimitrijević.

Pin It on Pinterest

Share This