Point one

Point one (.1) është një platformë për kërkimin cilësor, anketave të opinionit publik dhe analizave statistikore.

Qëllimi i këtij projekti është të krijojë dhe të përforcojnë një grup të analistëve që do të jetë në gjendje për të kryer analizat statistikore të të dhënave të marra nga zbatimi i hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, dhe për të paraqitur këto të dhëna në një mënyrë efektive dhe interesante  duke përdorur software GIS.

Trajnim për shoqërinë civile për të kryer këto lloje të studimeve do t'u mundësonte atyre që të profilizohet si një "think tank" dhe të bëhen një grup i hulumtuesve të pavarur që do të mund të punësohen për të analizuar dhe për të mbledhur të dhëna. Përveç kësaj, ndërtimi i kapacitetit analitik dhe hulumtues të shoqërisë civile do të lejojë që ata të publikojnë raporte të të rëndësishme mbi problemet e komunitetit me kontributin e rëndësishëm të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve, si dhe fushata të shkencës bazuara në fillojë për lobim. Një qasje e tillë përfshin pjesëmarrjen qytetare të nevojshme për qëndrueshmërinë e zgjidhjeve të propozuara, të cilat do të forcojnë procesin demokratik, i cili në këtë rajon mungon.

Lajm

Trajnimi i dytë të sistemit informatikë gjeografik - SIGJ

Trajnimi i dytë të sistemit informatikë gjeografik (SIGJ) është mbajtur më 08.05.2016. në lokalet e Qendrës së energjisë qytetare.

Opširnije...

Trajnim i sistemit informatikë gjeografik - GJIS

Trajnimi i sistemit informatikë gjeografik (SIGJ) është mbajtur më 09.04.2016. në lokalet e Qendrës së energjisë qytetare. Qëllimi i trajnimit ka qenë stërvitja e pjesëmarrësve për punë në këtë sistem informatikë.

Opširnije...

Trajnimi i softuerit statistikor për analizën e të dhënave

Trajnimi i softuerit statistikor për analizën e të dhënave – SPSS, në kuadër e Point one programit, është mbajtur në Qendrën tonë. Qëllimi i trajnimit është aftësimi i pjesëmarrësve për punë e pavarur në SPSS. SPSS (Statistical Packege for Social Siences) – është njëri prej programeve për përpunimin e të dhënave i cili përdoret më së shumti në kohën e sotme. Përveç emrit që e mban “pakoja statistikore për shkencave shoqërore” sot përdoret edhe në shkencat dhe fushat tjera, ashtu si mjekësia, marketingu dhe të tjerë.

Opširnije...

Ka filluar implementimi i projektit “Point one”

Ka fundi i javës së kaluar kemi filluar me implementimin edhe të një projektit e Qendrës së energjisë qytetare – Point One. Point onë është projekt të cilin financon Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur dhe i cili aspiron të formon bazën e fortë për aktivitete hulumtuese në Kosovën veriore.

Opširnije...
«1 »