• 22.11.2018 02:00 - 04:00 - RoLCSCM
  • 22.11.2018 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 23.11.2018 09:00 - 05:00 - Škola evropskih integracija
  • 24.11.2018 09:00 - 05:00 - Škola evropskih integracija
  • 05.12.2018 10:00 - 01:00 - Debata o bezbednosti sa ambasadorom Kanade
  • 14.12.2018 09:00 - 05:00 - Škola evropskih integracija: dodela sertifikata

Lajmet e fundit

Është mbajtur punëtoria e dyta në Shkollën për Integrime Evropiane 2018.

Në kuadër të Shkollës për Integrime Evropiane në Qendrën e energjisë Qytetare sot është mbajtur pjesa e dytë e punëtorisë me temë sundimi i ligjit në nivel lokal.

U mundësua njohja e martesave serbe dhe regjistrimi i lindjeve dhe vdekjeve me certifikata serbe në sistemin e Kosovës

Në fillim të shtatorit të këtij viti, në komunat në veri, ndërsa më herët në mbarë Kosovën, ka filluar së zbatuari vendimi i MPB-së së Kosovës me të cilin, në bazë të certifikatave serbe nga librat amzë të lindjeve, vdekjeve dhe martesave të lëshuara deri më 14 shtator 2016, mundësohet regjistrimi i gjendjes civile, respektivisht verifikimi i martesës ose regjistrimi i lindjes ose vdekjes së anëtarëve të familjes në regjistrin qendror të qytetarëve të Kosovës, u tha dje në një konferencë të organizuar nga organizata joqeveritare LINK në QEQ.

Edhe pas një viti, integrimi i gjyqësorit nuk është i plotë

Një nga shkaqet kryesore të mos efikasitetit të gjyqësorit në veri të Kosovës është mungesa e përkthyesve dhe më këtë edhe përkthimi jocilësor, janë konkluzionet e konferencës për gjendjen në gjyqësor, e cila u mbajt dje në Qendrën për Energji Qytetare.