Sloboda kretanja na Kosovu

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Njegovi rezultati služili su za potkrepljivanje informacija u TV emisiji “Sporazum”, a nastaviće da služe i za druge analitičke publikacije. Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society). Autori istraživanja: Milica Andrić i Sara Ostojić

Metodologija

Način istraživanja: anketno ispitivanje (216 F2F upitnika i 51 upitnika popunjenih on-line)

Vreme istraživanja: 14.3.2016 - 17.3.2016

Mesto istraživanja: Kosovo Veličina uzorka: 267

Opis uzorka: Od ukupno 267 ispitanika 126 (47,2%), 141 (52,8%) us bile žene. Najmlađi ispitanik imao je 16 godina, a najstariji 67, srednja vrednost godina je 28. Najveći broj ispitanika je iz Severne Mitrovice (36,8%), zatim sa juga Kosova (26,3%), sledi Zubin Potok (18,4%), Leposavić (10,2%) i najzad Zvečan (8,3%). Od ukupnog broja ispitanih, njih 135 su aktivni vozači (50,8%), dok je 131 reklo da nisu vozači (49,2%).

Tip uzorka: Neslučajni uzorak, ciljna grupa: stanovništvo koje žive u opštinama sa srpskim većinskim stanovništvom na Kosovu.

Poststtratifikacija: pol, učestalost kretanja (među pešacima i vozačima), posedovanje kosovskih dokumenata, sever ili jug Kosova.

1. Na skali od 1 do 5, gde je 1 „uopšte nije ugrožena“ a 5 „izuzetno je ugrožena“, ocenite stepen ugroženosti slobode kretanja.

2.Ocenite sledeću tvrdnju: Drugačiji status srpskih dokumenata koji se ode na gradove iz centralne Srbije i onih koji se vode na gradove sa Kosova, od Srba koji žive na Kosovu stvara građane drugog reda:

3. Ocenite sledeću tvrdnju: Voleo/la bih da me je politička elita više uključila u pregovarački proces.

4. Ukoliko bi došlo do vizne liberalizacije, ne bih imao/la ništa protiv da izvadim kosovski pasoš.

5. Ocenite sledeću tvrdnju: Nerado prelazim most na reci Ibar zbog osude drugih ljudi.

6. Da li imate prijatelje Albance?

7. Ukoliko se krećete u sredinama sa albanskom većinom, da li osećate određenu dozu straha?

8. Da li ste doživeli da Vas fizički ili verbalno napadne osoba albanske nacionalnosti ali da je napad bio iz etničkih pobuda

9. Da li mislite da će otvaranje Parka mira poboljšati slobodu kretanja?

10. Prema vašem mišljenju, da li će otvaranje Parka mira uticati na bezbednost i odnose između srpske i albanske zajednice?

11. Da li mislite da je potrebno preduzeti neke mere kako bi se normalizovali odnosi između Srba i Albanaca na Kosovu?

12. Ocenite sledeću tvrdnju: Plašim se da pređem most i odem na južnu stranu Ibra

13. Ocenite sledeću tvrdnju: Prostor od mosta ka Prištini me podseća na život pre rata, a to je veoma bolno za mene.

14. Ocenite sledeću tvrdnju: Prijatno se osećam da pređem most i nađem se na južnoj strani

15. Ocenite sledeću tvrdnju: Prijatno se osećam kada pređem most i nađem se na severnoj strani.

16. Stepen upoznatosti ispitanika sa stavkama Sporazuma o slobodi kretanja

17. Ocenite sledeću tvrdnju: Nije mi problem da se samostalno krećem u sredinama sa većinskim albanskim stanovništvom.

18. Ocenite sledeću tvrdnju: Osećam se bezbednije ukoliko se u sredinama sa većinskim albanskim stanovništvom krećem u pratnji nekog Albanca.

19. Ocenite sledeću tvrdnju: Plašim se da se vozim javnim prevozom (autobusom, kombijem) koji voze iz južne Mitrovice

20. Da li mislite da posedovanje kosovskih dokumenata uliva osećaj veće sigurnosti Srbima koji se kreću na jugu?

21. Da li mislite da posedovanje kosovskih dokumenata olakšava slobodu kretanja južno od Ibra?