Analiza trendova: Stavovi građana na severu Kosova

Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society). Autori istraživanja: Nikola Jović, Sara Ostojić i Milica Andrić

Način istraživanja: Anketno terensko istraživanje licem u lice(F2F)

Anketa: 50 pitanja u trajanju od 15 minuta

Vreme istraživanja: 4. - 11. maj 2016. godine

Mesto istraživanja: Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan

Veličina uzorka: 909 ispitanika

Tip uzorka: Stratifikovani slučajni uzorak - stratifikacija na osnovu opštine stanovanja

Statistička greška: 95% statistički interval poverenja za pojave sa incidencom od 50% iznosi + /- 3,2

Poststratifikacija: pol, godine, mesto stanovanja i nivo obrazovanja

Pol ispitanika

Koliko imate godina?

Nivo obrazovanja ispitanika

Radni status ispitanika

Mesto prebivališta

1. Na skali od 1 do 5, gde je 1 “veoma loše” a 5“veoma dobro”, ocenite?

1.1. Na skali od 1 do 5, gde je 1 “veoma loše” a 5“veoma dobro”, ocenite?

2. Generalno gledano, da li se stvari na severu Kosova odvijaju u dobrom smeru?

3. Po vašem mišljenju, život za Srbe na Kosovu za tri godine biće?

4. Šta je po Vašem mišljenju najveći problem na severu Kosova?

5. Da li glavni problemi na Kosovu pogađaju podjednako Srbe i Albance?

6. Koliko često odlazite u sredine u kojima su Albanci većina?

7. Vaša iskustva iz ličnih kontakata sa Albancima su uglavnom:

8. Na skali od 1 do 5, gde je 1 “izuzetno loši”, a 5 “odlični” ocenite stanje trenutnih međuetničkih odnosa između zajednica na Kosovu:

8.1 Na skali od 1 do 5, gde je 1 “izuzetno loši”, a 5 “odlični” ocenite stanje trenutnih međuetničkih odnosa između zajednica na Kosovu:

9. Da li se ekonomska situacija na severu Kosova promenila u poslednjih godinu dana?

10. Koliko često pratite politička dešavanja?

11. Da li postoje političari na Kosovu kojima verujete?

12. .Kom srpskom političaru na Kosovu najviše verujete?

13. Kom albanskom političaru na Kosovu najviše verujete?

14. Srbi sa Kosova bi u spoljnoj politici i lobiranju najviše trebalo da se oslanjaju na

15. Da li posedujete lična dokumenta izdata od strane kosovskih institucija?

16. Da li ste koristili usluge kosovskih institucija?

17. Na skali od 1 do 5, ocenite koliko ste zadovoljni učinkom sledećih institucija.

18. Na skali od 1 do 5, ocenite koliko verujete sledećim institucijama.

19. Kakav je vaš stav prema Briselskom sporazumu?

20. Da li se život Srba naKosovu promenio nakon potpisivanja Briselskog sporazuma?

21. Kakav je vaš stav prema učestvovanju Srba u institucijama Kosova?

22. Da li ste glasalina poslednjim izborima za Skupštinu Kosova 2014. godine?

23. Da li ćete izaći na sledeće kosovske izbore kada se budu održavali?

24. Šta mislite, da li će Zajednica srpskih opština biti formirana?

25. Na skali od 1 do 5, gde 1 znači “ne slažem se u potpunosti” a 5 “u potpunosti se slažem”, kako biste ocenili sledeće stavove o Zajednici srpskih opština?

25.1 Na skali od 1 do 5, gde 1 znači “ne slažem se u potpunosti” a 5 “u potpunosti se slažem”, kako biste ocenili sledeće stavove o Zajednici srpskih opština?

26. Na skali od 1 do 5, gde je 1“uopšte neće” a 5“u potpunosti hoće”, da li će Zajednica srpskih opština unaprediti život:

26.1 Na skali od 1 do 5, gde je 1“uopšte neće” a 5“u potpunosti hoće”, da li će Zajednica srpskih opština unaprediti život:

27. .O politici i političkim dešavanjima gradite stav na osnovu?

28. Na skali od 1 do 5, gde 1 znači “ne verujem uopšte” a 5 “verujem u potpunosti”, koliko verujete?

28.1 Na skali od 1 do 5, gde 1 znači “ne verujem uopšte” a 5 “verujem u potpunosti”, koliko verujete?

29. Da li se osećate slobodnim da javno izrazite svoje političke stavove?

30. Da li su nezavisni stavovi i kritičko mišljenje dovoljno zastupljeni u medijimanaKosovu?

31. Da li je vaša bezbednost ili bezbednost vaše najuže porodice bila ugrožena u proteklih šest meseci?

32. Da li se bezbednosna situacija na severu Kosova promenila u poslednjih godinu dana?

33. Koji su po vašem mišljenju najveći bezbednosni rizici u vašem okruženju?

34. Kako će moguće otvaranje glavnog mosta na Ibru uticati na bezbednosnu situaciju?

35. Na skali od jedan do pet, ocenite u kojoj meri je Briselski sporazum unapredio slobode i prava srpskog naroda na Kosovu?

36. Ocenite poštovanje sledećih prava i sloboda srpskog naroda u severnim opštinama?

37. .Da li vidite sebe u narednih pet godina na Kosovu?

38. .Da li je neko iz Vaše neposredne blizine napustio Kosovo u poslednjih 6 meseci?

39. Kada čujete “Evropska unija”, da li Vam je prva asocijacija pozitivna ili negativna?

40. Kada očekujete da će Kosovo ući u EU?

41. Kako vidite poziciju Evropske unije u procesu pregovara Beograda i Prištine?

42. Kakav bi uticaj na Vas lično imao ulazak Kosova u EU?

43. Na koji bi način ulazak Kosova u Evropsku uniju promenio postojeće društvenoekonomsko stanjena Kosovu?

44. Da li podržavate ulazak Kosova u Evropsku uniju?

45. Na skali od 1 do 5 gde je 1 „uopšte se ne slažem“, a 5 „slažem se u potpunosti“ ocenite istinitost sledećih tvrdnji:

45.1 Na skali od 1 do 5 gde je 1 „uopšte se ne slažem“, a 5 „slažem se u potpunosti“ ocenite istinitost sledećih tvrdnji:

46. Da li biste prihvatili da pripadnik/ca albanske nacionalnosti:

46.1 Skala etničke distance (total)